Statuten

1. Wielertoeristenclub Zarrenhof is opgericht op 1 februari 1986

2. Doel van de club : een gezonde geest in een gezond lichaam. Hiermee wordt bedoeld dat de club de sportieve belangen van haar leden wil behartigen door het inrichten van fietstochten.

3. De vereniging is zonder winstoogmerk en zonder politieke strekking.

4. De club staat voor iedereen open, welke filosofische of politieke opinie men ook heeft.  Om toegelaten te worden moet men voorgedragen worden door minimaal 1 lid en aanvaard worden door een gewone meerderheid van het bestuur.  De minimum leeftijd is 15 jaar.  Jongeren beneden de 18 jaar, die toch aan fietstochten wensen deel te nemen, moeten een schriftelijke toelating van hun ouders of voogd bij zich hebben, of vergezeld zijn van een persoon die verantwoordelijk voor hen is.
Uitzondering : Jeugd vanaf 12 jaar wordt toegelaten indien één van de ouders ook lid is van de club en hen vergezelt.

5.De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op ieder moment worden ontbonden, overeenkomstig de voorwaarden en normen door de wet voorzien. 

6.De club is in het café - frituur « St. Elooi » Zarrenplein 9 te Zarren gevestigd.

7.De leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag ieder jaar vastgesteld wordt door het bestuur.

8.De club wordt  bestuurd door minimum 3 en maximum 8 bestuursleden. De taken en eventuele bestuursfuncties worden onder de leden van het bestuur verdeeld tijdens de bestuursvergadering.

9.De bestuursleden worden voor 1 jaar gekozen, de uittredende leden zijn herkiesbaar.

10.De bestuursvergaderingen kunnen vervroegd of uitgesteld worden op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden.

11.Voorstellen worden door een meerderheid van de helft plus één van het bestuur verworpen of aangenomen.

12.Het bestuur heeft iedere bestuursvergadering het recht om uitleg te vragen over de toestand van de kas.  Minstens 1 maal per jaar (bij voorkeur op de bestuursvergadering) zal door de kasbeheerder een kasverslag worden voorgelegd.  Al de uitgaven worden door het bestuur beslist.

13.Éénmaal per jaar, bij voorkeur tijdens de maand oktober, zal een algemene vergadering plaatsvinden.  Tijdens die vergadering kunnen de statuten aangepast worden.

14.Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen : ten eerste : op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden, ten tweede : op verzoek van 2/3 van de leden.

15.Leden die deelnemen aan de fietstochten dienen stipt het verkeersreglement na te leven.

16.Leden in dronken toestand mogen aan geen fietstochten deelnemen.  Leden die zich plichtig maken aan wangedrag zullen door het bestuur geschorst of ontslagen worden.

17.De leden zijn verplicht tijdens iedere fietstocht, ingericht door de club, de actuele en onberispelijke clubkledij dragen. Zoniet worden ze als afwezige beschouwd.

18.De fietsen dienen, zoals voorgeschreven door de wegcode, perfect in orde te zijn.

19.De wegkapiteins zullen de fietstochten uitstippelen en de afstand bij benadering bepalen.

20.De snelheid wordt bepaald volgens de mogelijkheden van de groep op dat moment. Iedereen blijft samen gedurende gans de rit, behoudens daar waar op persoonlijk tempo kan gereden worden, nadien wordt op een vooraf afgesproken punt gewacht op iedereen.  De leden blijven ten allen tijde de veiligheid en wegcode respecteren. De mogelijkheden van de groep betekent : de snelheid waarbij iedereen kan volgen die regelmatig meefietst.

22.Bij ontbinding van de club zullen de bezittingen van de club overgedragen worden aan een liefdadige instelling of een club met dezelfde doeleinden.

23.Eventuele geschillen die in bovengenoemde artikelen niet voorzien zijn, zullen door het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld worden.

24.Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.